ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, και οι Επιτροπές του κατόπιν της από 30.1.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν της από 2.2.2023 συγκροτήσεώς του σε σώμα διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Εκτελεστικά μέλη

Ευάγγελος Βασιλάκος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος

 

 

Μη εκτελεστικά μέλη

Τζον Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε,  Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος

Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος 

Σαράντης Χιώτης του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος


 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη
Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Επιτροπή Ελέγχου

 Μέγας Γεώργιος  του Αθανασίου, ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ,  Πρόεδρος    

 Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 

Επιτροπή υποβολής αμοιβών και υποψηφιοτήτων

Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, Πρόεδρος

Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό   μέλος  του Δ.Σ,  μέλος

Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος

 

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 30/01/2029.

 

 

 

 


 Επιστροφή