ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  μας , και οι Επιτροπές του  μετά το Πρακτικό του  της 20/09/2021 και μετά της συγκρότησής του σε Σώμα είναι τα εξής :

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εκτελεστικά μέλη

 

Ελευθερία  Μουζάκη  του  Διονυσίου,  Πρόεδρος

Εμμανουήλ Παυλάκης  του  Νικολάου,  Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος  Σβεστονώφ   του Αλεξάνδρου, Μέλος

 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη

 

Σπύρος  Γκανίας  του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Τσίρμπας του Δημητρίου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

 

Επιτροπή Ελέγχου παραμένει η ίδια

 

Σπύρος  Γκανίας  του Αθανασίου Πρόεδρος

Μέγας Γεώργιος  του Αθανασίου  Μέλος

Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη  Μέλος

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Γκανίας  Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής , Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Βασίλειος Τσίρμπας μέλος της επιτροπής , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Βασιλακόπουλος Ι.Χρήστος μέλος της επιτροπής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 29/07/2027.

 

 

 


 Επιστροφή