ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

 

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/katalilotita.pdf?ver=2021-09-02-141304-777

 


 Επιστροφή