ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (http://www.helex.gr/el/esed) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.


Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ » AEBEME με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλείδες ασφαλείας) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υιοθετεί τον παρακάτω ορισμό που προέρχεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors) και είναι παγκοσμίως αποδεκτός: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
 

Στο παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/k-l_esoterikou-elegxou.pdf?ver=2021-08-25-120751-420


 Επιστροφή