ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ » AEBEME
υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 537/2014, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (https://www.athexgroup.gr/el/esed) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της στα καθήκοντά του σχετικά με:
• τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
• τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
• τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
• τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και
• την εποπτεία του τακτικού ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 ήταν 100%.


Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναi:

 Mέγας Γεώργιος του Αθανασίου ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ,    Πρόεδρος                                                                               

 Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/k-l-epitropiselegxou.pdf?ver=2021-08-24-144730-353


 Επιστροφή