ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ » AEBEME
υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 537/2014, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (https://www.athexgroup.gr/el/esed) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της στα καθήκοντά του σχετικά με:
• τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
• τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
• τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
• τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και
• την εποπτεία του τακτικού ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 ήταν 100%.


Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

• 1.Γκανίας Σπυρίδων του Αθανασίου, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική
Ο κος Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου είναι απόφοιτος οικονομικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εκπαιδευθεί στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ) , υπηρετεί σε ανώνυμες εταιρείες ως Οικονομολόγος , Λογιστής και Φορολογικός Σύμβουλος και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( I.F.R.S.).
• 2.Μέγας Γεώργιος του Αναστασίου, Μέλος, Ανεξάρτητο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου
O Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου είναι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά τμήματος Οικονομικής Επιστήμης , υπηρέτησε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από το 1998 έως το 2005 και μετά υπηρετεί σε ανώνυμες εταιρείες ως Οικονομολόγος , Λογιστής και Φορολογικός Σύμβουλος και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ( I.F.R.S.)
• 3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, Μέλος, Ανεξάρτητο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου
O Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Association of chartered and certified Accountants με εμπειρία στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς , αφού είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ διάφορων εταιρειών.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/k-l-epitropiselegxou.pdf?ver=2021-08-24-144730-353


 Επιστροφή