ΕΤΟΣ 2023:Ανακοίνωση νέου Δ.Σ και επιτροπών
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 30.1.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 2.2.2023 συνεδριάσεως και συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεσή του είναι πλέον η εξής:

1.Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος
2.Ευάγγελος Βασιλάκος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
3.Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος
4.Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5.Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
6.Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7.Σαράντης Χιώτης του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν της ανωτέρω συγκροτήσεως, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αναδείχθηκε συγκροτούμενη ως εξής:

1. Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος
3. Ειρήνη Σαράντη

Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παρέμεινε αμετάβλητη, ήτοι ως διαμορφώθηκε δυνάμει της από 9.9.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθότι η αλλαγή στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρέασε τη σύνθεσή της.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής, ήτοι λήγουσα την 30.1.2029.

 


 Επιστροφή