ΕΤΟΣ 2022: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Δ.Σ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 0001

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 8.12.2022 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανασυγκρότησης ΔΣ που έλαβε χώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται πλέον ως εξής:

1.Τζον Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος
2.Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος
3.Ευάγγελος Βασιλάκος του Βασιλείου, προσωρινώς Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου και του Αντιπροέδρου
4.Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, μη εκτελεστικό μέλος
5.Αικατερίνη Μουζάκη του Ελευθερίου, εκτελεστικό μέλος
6.Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7.Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8.Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9.Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
Κατόπιν της ανωτέρω ανασυγκροτήσεως ΔΣ και σύμφωνα με το εδ. β’ παρ. 4 άρ. 9 Ν. 4706/2020, ανακοινώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ανέρχονται σε τρία (3), γεγονός που καλύπτει την νομοθετική απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ [παρ. 2 άρ. 5 Ν. 4706/2020].
Σημειώνεται ότι η στελέχωση των Επιτροπών α)Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και β)Ελέγχου παραμένει ως έχει, καθώς δεν μεταβλήθησαν οι ιδιότητες των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία τις απαρτίζουν, ενώ η θητεία του ΔΣ υπό την ως άνω συγκρότησή του επίσης παραμένει ως εκείνη που καθόρισε η από 9.9.2022 Γενική Συνέλευση, ήτοι λήγουσα την 9.9.2028.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμματίζει τη διαδικασία συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης κατά νόμο.

 


 Επιστροφή